Gebruiksvoorwaarden Occasions

Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) zorgvuldig door alvorens gebruik te maken van de website van Occasions. Door de website van Occasions te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Voorwaarden.
Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de website.

De Voorwaarden liggen tevens ter inzage ten kantore van Occasions aan de scholekter 17 te Mijdrecht en zullen op verzoek worden toegezonden.

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Communicatie
Artikel 5 – Producten, offertes en prijzen
Artikel 6 – De overeenkomst
Artikel 7 – Anti spam
Artikel 8 – Onderhoud
Artikel 9 – Support
Artikel 10 – Aansprakelijkheid
Artikel 11 –  Intellectuele eigendom
Artikel 12 – Overmacht
Artikel 13 – Bescherming persoonsgegevens
Artikel 14 – Cookie-wetgeving
Artikel 15 – Wijzigingen algemene voorwaarden
Artikel 16 – Slotbepalingen

 1. Definities
  In deze voorwaarden wordt onder de volgende definities verstaan:
  1. Gebruiker: Occasions, degene die de voorwaarden in de overeenkomst gebruikt.
  2. Wederpartij: de klant, de natuurlijke of rechtspersoon met wie Occasions de overeenkomst heeft gesloten. Degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van algemene voorwaarden heeft aanvaard.
  3. Overeenkomst: de voorwaarden en of de door Destycon/Occasions uitgebrachte offerte.
  4. Partij: iedere partij bij de overeenkomst.2. Identiteit van de ondernemer
  Naam: Destycon
  Handelsnaam: Occasions.nl
  Vestigingsadres:
  Telefoonnummer: [0651314426] ondernemer is te bereiken op de volgende tijdstippen: van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00
  E-mailadres: destycon@gmail.com
  Website: www.occasions.nl
  KvK-nummer: Op aanvraag
  Btw-identificatienummer
  : op aanvraag
 1. Toepasselijkheid
  1. De voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Occasions en de wederpartij.
  2. De toepassing van andere voorwaarden is uitgesloten, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
  3. De voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Occasions en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen gebruiker en wederpartij.
  4. Gebruiker zal voldoen aan zijn informatieplicht tegenover de wederpartij. Ingevolge
  artikel 6:234 van het burgerlijk wetboek zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten de tekst van deze voorwaarden aan de klant beschikbaar worden gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de voorwaarden bij de ondernemer en bij de Kamer van Koophandel zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  5. De voorwaarden kunnen op verschillende manieren worden verstrekt. Gebruiker zal de voorwaarden overhandigen, vooraf opsturen of op de achterkant van de offerte afdrukken. In het laatste geval zal worden verwezen naar de voorkant van het desbetreffende document.
  6. Bij herhaalde vormen van samenwerking zal gebruiker verwijzen met de volgende tekst onderaan de offerte: ‘Op al onze transacties zijn de algemene voorwaarden van toepassing, zoals die u ter beschikking zijn gesteld. U kunt altijd vragen om toezending van een extra exemplaar.’
  7. Gebruiker zal de wederpartij bij een bestelling via de website schriftelijk een bevestiging sturen of e-mail zenden met daarin de voorwaarden en adresgegevens. Daarnaast zal de prijs worden vermeld en tevens wordt hierbij aangegeven of deze in- of exclusief btw is, en de hoogte van het btw-percentage.
 2. Communicatie
  1. Iedere communicatie tussen Occasions en de klant zal elektronisch dan wel telefonisch geschieden.
  2. De door Occasions ontvangen of opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de klant.
 3. Producten, offertes en prijzen
  1. Alle producten en offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
  2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren heeft Occasions het recht de prijzen hierover aan te passen.
  3. Producten en offertes van Occasions zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
  4. De in de offertes genoemde levertijden en andere te verrichten prestaties en termijnen zijn globaal en slechts informatief, overschrijding ervan geeft de wederpartij geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
  5. De door Occasions genoemde prijzen op de website zijn gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst.
 4. De overeenkomst
  1. De overeenkomst komst tot stand doordat de wederpartij de offerte en de daarbij gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en Occasions de offerte heeft bevestigd.
  2. Indien de wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de gebruiker onverwijld langs elektronische weg het ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang het ontvangst van deze aanvaarding niet door de gebruiker is bevestigd, kan de wederpartij de overeenkomst ontbinden.
  3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de gebruiker passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de wederpartij elektronisch kan betalen, zal de gebruiker de daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  4. De gebruiker kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de gebruiker op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  5. De gebruiker zal bij de dienst aan de wederpartij de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de wederpartij op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de wederpartij met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de wederpartij van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
 5. Anti Spam
  1. Het in grote aantallen verzenden van ongevraagde e-mail is wettelijk verboden. Dit gold in Nederland al een langere tijd voor e-mailings gericht aan particulieren en vanaf 1 juli 2009 geldt dit ook voor e-mailings gericht aan zakelijke e-mail adressen. Het is daarom dat het gebruik van de website van Occasions aan strikte gebruikersregels is gebonden. Alle gebruikers van de website dienen zich akkoord te verklaren met deze gebruikersregels en deze gebruikersregels na te leven. Occasions behoudt zich het recht voor om zonder restitutie van kosten de toegang tot de website te ontzeggen bij overtreding van deze regels. De schade die de desbetreffende wederpartij hierdoor maakt, zal door Occasions volledig kunnen worden verhaald.
 6. Onderhoud
  1. Occasions behoudt zich het recht voor om de website tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de website. Occasions streeft er naar om degelijke buitengebruikstellingen zoveel mogelijk te laten plaatsvinden buiten kantooruren. De wederpartij zal tijdig en van tevoren op de hoogte worden gesteld van de geplande buitengebruikstelling van de website.
  2. Occasions zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de website nimmer tot enige schade jegens de klant gehouden zijn.
 7. Support
  1. Occasions zal de wederpartij via de website en mail ondersteunen i.v.m. eventuele onduidelijkheden of vragen. Occasions zal zich inspannen om de vragen van de wederpartij adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden.
 8. Aansprakelijkheid
  1. Occasions is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de wederpartij of derden, waaronder mede begrepen gevolg schade, gederfde omzet, winst en verlies van gegevens en immateriële schade.
  2. De wederpartij vrijwaart Occasions voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met de overeenkomst en/of diensten.
  3. Ondanks de zorg die door Occasions aan de correcte invoer van de gegevens van de aangeboden occasions en de gegevens van nieuwe auto’s, merken, types, nieuws etc. besteed wordt, kan Occasions niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Dit komt mede omdat een deel van de informatie door derden wordt ingevoerd en Occasions is ook niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid, actualiteit van deze door derden geplaatste informatie. Bezoekers en/of gebruikers van Occasions kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door Occasions aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.
  4. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u dan ook aan contact op te nemen met degene die de occasion aanbiedt.
  5. De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Occasions.
 9. Intellectuele eigendom
  1. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website, waaronder alle auteursrechten, databankrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in of buiten Nederland, berusten uitsluitend bij Occasions, haar leveranciers en/of haar adverteerders. Het is u niet toegestaan om (de informatie opgenomen op) deze website, waaronder in het bijzonder de afzonderlijke webpagina’s, de merken en handelsnamen van Occasions, de occasiondatabank van Occasions en de daarin opgenomen gegevens te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. In het bijzonder zijn de volgende handelingen niet toegestaan: (i) inbreuk maken op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Occasions en/of derden en (ii) het omzeilen of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.
  2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Occasions mag (de informatie opgenomen op) de website van Occasions niet worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd, hergebruikt, gewijzigd, “reverse engineered”, gedecompileerd, opgeslagen in enig geautomatiseerd bestand, of geëxploiteerd op enigerlei wijze, anders dan voor de doeleinden waarvoor de website kennelijk is bestemd. Voor alle links naar de website van Occasions is voorafgaande schriftelijke toestemming van Occasions vereist, met dien verstande dat Occasions vooraf toestemming verleent voor links waarbij de link en de pagina’s die door de link worden geactiveerd (a) geen frames vormen rond enige webpagina van Occasions of met behulp van andere technieken wijzigingen aanbrengen in de visuele presentatie of het uiterlijk van enig deel van de inhoud van de webpagina’s van Occasions; (b) geen onjuiste voorstelling van zaken geven van uw relatie met Occasions; (c) niet de indruk wekken dat Occasions u, uw website of uw product(en) of dienst(en) aanbeveelt of onderschrijft; en (d) geen onjuiste of misleidende indruk wekken ten aanzien van Occasions en geen schade berokkenen aan de reputatie en/of handelsmerken van Occasions.
 10. Overmacht
  1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmering en in het geval dat Occasions door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Occasions kan worden gevergd, zal de uitvoering van overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
 11. Bescherming persoonsgegevens
  1. Zonder toestemming van de wederpartij zal de gebruiker te nimmer gegevens van hem doorgeven aan derden. De gebruiker zal de persoonsgegevens van de wederpartij beveiligen tegen misbruik door hackers. Dit overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens.Occasions behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen door derden geplaatste informatie te verwijderen indien die in strijd is met de ‘spelregels’ voor het plaatsen van die informatie, de openbare orde en/of goede zeden.
 12. Cookie-wetgeving
  Op 5 juni 2012 is er nieuwe cookiewetgeving verschenen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een PC worden geplaatst en worden uitgelezen door de browser bij het openen van een internetpagina. De maker van een cookie bepaalt wat hij in het cookie zet.1. Gebruiker verklaart artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet (hierna: Tw) van overeenkomstige toepassing op deze voorwaarden. Uit artikel 11.7a lid 1 Tw volgen twee verplichtingen welke ook gelden voor bezoekers van de website van Occasions. Bij het plaatsen van cookies moet de wederpartij duidelijk en volledig worden geïnformeerd en toestemming verlenen.
  2. Door middel van het aanvaarden van deze voorwaarden verleent de wederpartij toestemming aan de gebruiker om cookies te plaatsen. De cookies worden gebruikt om gerichte advertenties te laten verschijnen (tracking cookies).
  3. Uit artikel 11.7a lid 3 Tw volgen twee uitzonderingen. In de volgende gevallen is de informatie- en toestemmingsplicht niet van toepassing. Voor zover het de technische opslag of toegang tot gegevens betreft met uitsluitend doel: de communicatie over een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren, of de door de abonnee of gebruiker gevraagde dienst van de informatiemaatschappij te leveren en de opslag of toegang tot gegevens daarvoor strikt noodzakelijk zijn. Het gaat hier om cookies die noodzakelijk zijn voor de gebruiker en niet voor de website eigenaar. Hierbij valt te denken aan cookies ten behoeve van het onthouden van inloggegevens.
 13. Wijzigingen algemene voorwaarden
  1. Occasions behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na bekendmaking van de wijziging op de website of per elektronische berichtgeving.
  3. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
  4. Indien de wederpartij een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij of zij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.
  5. Occasions adviseert de wederpartij om regelmatig de voorwaarden te bekijken op de site om te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.
 14. Slotbepalingen
  1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.
  3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders is voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in Amsterdam.
  4. Partiële nietigheid: indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/voorwaarden gestalte worden gegeven.

© 2006-2018 Occasions.nl
Alle rechten voorbehouden.

Copyright © 2018 - Occasions.nl

Bezoek Occasions op facebookBezoek Occasions op instagram